duminică, 18 martie 2018

TIMPUL ISTORIEI - Reconstituire - Ion Adam

CONSTANȚA PITOREASCĂ CU ÎMPREJURIMILE EI (1908)

Călăuză descriptivă (RE)ilustrată

moto: 
          Putem fi deopotrivă bătrâni sau tineri.
          Mărturisitor și chezaș a ceea ce suntem este istoria de neam. 
          Cu cât câștigăm mai mult din veacurile vremurilor trecute, 
          se cheamă că suntem mai bătrâni. 
          Să ne cunoaștem deci, 
          potecile pe care am pășit până azi...

De la Ion Adam vom ține textul... Imaginile ilustrative sunt gânduri compilate în completarea textului...
Vom trece la un nou capitol...

După Timpul Legendelor urmează Timpul Istoriei ... 

Dacă lăsăm legendele şi intrăm în timpul isto­riei, — când faptele oamenilor se înseamnă cu urme şi amintiri, — vedem că naşterea Tomisului este normală, ca şi a tuturor oraşelor pontice din vremea aceea. 


              Golfurile cele mai ospitaliere ale Mărei Negre, au atras încă din vechime, întâi pe navigatorii Fenicieni şi mai târziu pe Greci, momindu-i cu bogăţiile eftine, ale ţinuturilor barbare şi mănoase dinprejur.
Cei dintâi locuitori ai Tomisului, cari s'aleg din negura legendelor, pentru ca să se însemne în cadrul de lumină al istoriei, a fost o colonie gre­cească din Milet, care a statornicit aici la noi o şchele de comerţ, cam prin secolul VII Înainte de Cristos.
În adevăr, Grecii primitivi, fie din Helada, fie de pe coastele Asiei, în cutreerarea apelor cu navigaţiunea şi negoţul lor, întemeiau porturi pe la subsuorile mărilor, acolo unde vedeau că le-ar aduce câştig.
Tomisul a fost cel mai norocos aşezat, căci curând a putut ajunge la o înflorire de pizmuit.
Cu barbarii din prejurul uscatului, coloniile acestea greceşti, intrau lesne în legături de inte­rese şi plătind şi o dare oarecare şefilor mai pu­ternici, îşi asigurau liniştea şi prosperitatea.
În privinţa acestei supuneri nominale, toate por­turile pontice, urmau soarta provinciei în care cădeau. Cu venirea unei stăpâniri nouă, oraşele acestea se supuniau şi ele la o nouă ascultare. Tomisul a trecut şi el pe sub aceleaşi dominaţiuni ca şi Scytia minor. — cum se numia pe-atunci Dobrogea noastră de azi.
Cu chipul acesta, Tomisul a fost pe rând sub atârnarea Scytilor, Geţilor, Macedonenilor şi Ro­manilor.
Despre toate aceste întâmplări nu ne-a rămas mai nimica scris, aşa încât multe din ştiri sunt deducţiuni istorice şi îndrumări descoperite cu aju­torul archiologiei şi mai ales al numismaticei. In privinţa aceasta am putea spune că Tomisul şi-a salvat amintirea şi istoria, în ruinile sale şi mo­nedele vechi găsite pe urmă.
De pe urma succesiunei Macedonenilor asupra Tomisului, după înfrângerea Geţilor, avem mo­neda de aur cu efigia lui Lisimach şi cu inscripţia TO, (Tomis) care ne chezăşueşte împrejurările de-atunci.

Stăpânirea romană asupra oraşelor pontice, trebue să se fi simţit cam de pe la anul 71 înainte de Cr., când generalul Luculus a supus Moesia. De-atunci a şi început adevărata viaţă de înflorire a cetăţilor pontice, căci fiind ocrotite de o putere mare şi statornică, au avut tot răgazul şi liniştea, de-a se desvolta în voe.


            Propăşirea aceasta trebue să fi mers simţitor, căci pe la anul 9 d. Cr. când vine Ovidiu la Tomis, în surghiun, oraşul era temeinic, cu miş­care şi lume pregătită, care îşi dădea seama de nenorocirea şi valoarea marelui oaspe pe care-l primiau la ei. In adevăr, tomitanii şi-au dat toate silinţele ca să îndulcească exilul lui Ovidiu, în­conjurând pe poet cu onoruri şi grijă. Se zice că ei au fost foarte atinşi, auzind că Ovidiu pone­greşte prin scrisorile lui trimise la Roma, viaţa şi moravurile din surghin. Nişte poetaşi greci din Tomis, s'au apucat chiar să satirizeze pe marele înfrânt al soartei, nedumeriţi de plânsetele lui.
Ce ştiau ei însă, despre tot ce lăsase Ovidiu la Roma!
Totuşi, Tomitanii au ertat ingratitudinea neînbunatului surghiunit, căci la moartea lui, în anul 17 d. Chr. i-au făcut o înmormântare domniascâ, ridicându-i în urmă şi o statue. Ce s'or fi făcut oare toate aceste urme ? Când se vor găsi ?

            Cu sdrobirea desăvârşită a Geţilor şi Dacilor de către Traian, între anii 101 — 103 şi 104—107, Scytia minor intră împăcată în plină epocă de aşezare şi progres.
In deosebi Traian era divinizat de toate aceste cetăţi, căci în el vedeau răzbunătorul nestatorni­ciei de până atunci şi cumpăna dreptăţei şi liniştei din viitor. De atunci avem moneda aceea atât de preţioasă, care pe-o faţă are bustul lui Traian, iar pe ceeaialtâ relieful trofeului ridicat de marele îm­părat în sudul Scyţiei, pe locul numit azi Adam- Klissi. Din inscripţiune se pot citi şi literile Twh, care sunt o prescurtare a cuvântului Tomeon. Sim­bolul acesta nepreţuit, care alătură Tomisul de Tropaeum, deschide înaintea ochilor noştri de azi, tot misterul vremilor de atunci, ascuns sub ruine.
Nicăeri n'avem aceste două momente din viaţa tre­cută, strânse într'o idee, care s'arate mai bine co­munitatea lor de interese, în acele vremuri de res­trişte.

            Cât timp a ţinut liniştea şi puterea romanilor, oraşele pontice au progresat şi s'au mărit Sub împăraţii Antonini mai ales şi-au trăit tot apo­geul lor.
In fruntea tuturor acestor cetăţi de mare, a stat în totdeauna oraşul Tomis şi când s'au confederat indeele, — (Tomis—Constanţa, Odessus—Varna, Calatis— Mangalia, Istropolis—dispărut cu totul şi Marcianopolis) — cu scopul de a-şi apără inte­resele comune, cu toate au recunoscut pe Tomis ca Metropola Pontului.
La Tomis, ca metropolă, se strângeau delegaţii celorlalte oraşe, ca să hotărască în chestiunile pri­vitoare la interesele confederaţiunei.

            Tomisul îmbogâţindu-se prin comerţ, s'a umplut de monumente şi edificii măreţe. E destul să privim azi sfărmăturile de marmură, cu coloanele frânte şi frizile ştirbite, care se găsesc în pământ la tot pasul, ca din măreţia acestor ruine de artă şi mân­drie, să ne închipuim ce viaţă superioară trebue să se fi trăit odată pe locurile acestea. Mulţimea statuelor şi a templelor, puneau Tomisul în cadru unei civilizaţiuni impunătoare, care trebuie să fi uimit orientul, înaintea Bizanţului.
Negustorii de-atunci erau şi oameni de gust şi gândire, căci îşi premăriau norocul oraşului, pe Tiche Poleos, Fortuna lor, în statui scumpe de marmoră, aducându-şi aminte în aceeaşi vreme şi de rapsozii şi filosofii de atunci, pe care-i slăviau alăturea tot în statui măreţe. Şi numai aşa gloria şi nemurirea, au salvat faima unei lumi care nu mai este, cari numai de unde s'a gonit arta şi gândirea, n'a mai rămas pe urma oamenilor nimica.
In Tomis era Templul lui August şi al Romei, unde se oficia cultul împăraţilor romani. Limba şi influenţa latină a dat aripi şi zbor tot mai mare începutului de cultură grecească, pătrunzând tot mai mult viaţa oraşului milesian. Mai târziu me­tropola începe a se intitula cu mândrie în la­tineşte :
Respublica Tomitanorum (βουλὴ δῆμος Τομείτων)
S'au bătut şi monede cu inscripţiuni latine, din care una veche de tot purta intitularea : Senatus populusque Tomitanorum.

             Cu vremea s'a stins însă generaţiunea împăra­ţilor vrednici dela Roma şi barbarii au ajuns tot mai ameninţători.
Tomisul cel înfloritor a început a se îngriji în faţa acestui pericol, căutând să se întăriască cu ziduri şi lucrări de apărare, ca să nu se treziască surprins de năvălitori.
In anul 268, pe timpul domniei lui Claudiu, au năvălit Goţii ca o groază prin Scytia. In drumul lor spre Moesia, barbarii s'au oprit să devasteze şi porturile pontice. Tomisul însă întărit şi apărat, a respins singur pe Goţi, îndepărtănd pentru un timp pericolul.
De aici încolo însă, liniştea era perdută pentru oraşele pontice, încât propăşirea lor a dat repede Înapoi, până s'a stins cu totul.
Năvălirea Goţilor, Carpilor, Hunilor, Pecinegilor, venise ca un păcat, distrugând şi Tomisul, odată cu celelalte centre de viaţă şi bogăţie din drumul lor.

            In răstimpul acesta sau încercat unii din împăraţii romani mai vrednici, ca să reînvieze prosperitatea de altă dată a oraşelor din Scytia. Aşa, Constan­tin cel mare (325—337) a rezidit din temelie To­misul cel devastat, schimbându-i însă numele în Constantiana, în onoarea surorei lui Constanţa. Tot atunci a refăcut el şi cetatea de lângă trofeul lui Traian, numind'o Civitas Tropaeensium, în locul vechiului ei nume de: Tropaeum Traiani.
Împăratul Justinian (527—565), s'a încercat deasemenea să întăriascâ oraşele dela graniţele im­periului, dar această nouă statornicire n'a fost de lungă viaţă.

            Constanta noastră cea ridicată pe ruinele metropolei Tomis, a urmat şi ea fatalitatea împărăţiei romane, — înflorind cât era linişte în imperiu şi su­ferind şi dând înapoi, când barbarii găsiau dru­mul deschis.
Ultima devastare a Constanţei, au făcut'o Bulgarii prin secolul al X-lea, când s'a întunecat pentru multă vreme steaua ei.
De bătrânul Tomis nici nu se mai pomenea, acum, când însăşi Constanta nu mai era decât ruină.
Popoarele şi-au făcut loc pe rând la stăpânii şi înflorire în viaţa lumei.
În locul vechilor Fenicieni, am văzut că au venit pe vremuri Grecii ca să stăpâniască mările. In evul mediu, Grecii dispar aproape din istorie şi-n locul lor apar prin porturile lumei Genovezii şi Venetienii.
Începând de prin secolul IX şi cu oarecare şo­văiri până prin secolul XVII, Genovezii aveau în mânile lor tot comerţul Orientului. Ei rechemase la viaţă toate fostele comptuare greceşti de pe malul Pontului, între care şi pe Constanţa noastră. Aici Genovezii au lăsat amintiri măreţe, care ne dovedesc tăria lor de atunci. Sunt încă şi azi ră­măşiţe din vechile depozite înşirate pe malul mărei şi urme din portul lor.
In vremea aceasta însă istoria Scytiei vechi, a rămas foarte întunecată, din lipsă de informaţiuni.

             Tocmai prin anul 1374, apare in Cronicele genoveze, prinţul bulgar răsvrătit Dobrotici, care stă­pânea locurile din prejurul Varnei, până pe sub Constanţa de azi. Dobrotici era o fire războinică şi s'a hărţuit mult timp cu Genovezii. Numile lui s'a impus pesemne în timpul acela, căci a trecut mai pe urmă la întreaga provincie stăpânită de el.

                  Dela numile lui Dobrotici, pare a se trage nu­mele Dobrogiei de azi, care s'a generalizat cu tim­pul asupra întregei provincii, până la gurile Du­nărei.

            Dela numile lui Dobrotici, pare a se trage nu­mele Dobrogiei de azi, care s'a generalizat cu tim­pul asupra întregei provincii, până la gurile Du­nărei
După anul 1386, Dobrogea intră sub stăpânirea lui Mircea cel Bătrân, domnul Munteniei, care se intitula în hrisoave: — «Domnul Ţărei Româneşti şi... stăpân peste ambele maluri ale Dunărei, până la Marea cea mare şi a Cetății Silistra».
Într'un act scris în limba latină, în anul 1390 şi încheiat cu polonii, Mircea se intitulează şi: «Despot al ţărilor lui Dobrotici şi domn al Silistrei».

            Odată cu întinderea puterei turceşti asupra Pe­ninsulei Balcanice, după anul 1390, Dobrogea a intrat şi ea sub stăpânirea acestora.
Cu venirea Turcilor a început să slăbiască şi influenta comerţului genovez, până când dispare cu totul prin secolul al XVII.
După căderea comerţului italian, Constanţa s'a strâmtorat sub Turci, de-a ajuns la urmă un să­tuc sărac şi necunoscut, pervertindu-şi numile în Kliustenge.
Toată amintirea şi gloria Tomisului vechiu, se asămuise cu pământul şi în timpurile din urmă, nici nu se mai ştiâ de locul unde fusese cetatea legendară a Colchilor lui Aetes.
Schimbarea de mai târziu a numelui de Tomis în Constanţiana, cu denaturarea în Kiustenge,— toate la un loc au încurcat şi mai mult părerile învăţa­ţilor cercetători.
Unii dibuiau s'aşeze Tomisul, ba mai sus, ba mai jos de Constanţa de azi, sprijinindu-se fie­care pe diferite argumente. Un grec modern s'a apucat s'aşeze Tomisul, în satul Anadalchioi şi-n aventura asta istorică a târât un moment şi pe marele Mommsen. Alţii s'au întrecut a duce To­misul, ba la Kiev, ba la Ovidiopolis şi până şi la Temeşvar, ca să-1 unguriască.
Toate aceste încurcături s'au putut face mai de demult, în lipsă de documente, azi însă, în urma săpăturilor şi inscripţiunilor descoperite, nu se mai îndoieşte nimeni că Tomisul cel legendar, a fost pe locul unde înfloreşte azi Constanţa noastră.

            Când au venit Englejii la Constanţa în anul 1869, sub forma unei societăţi de întreprindere, au re­cunoscut urmele impunătoare ale vechilor lucrări făcute de Genovezi, — înaintaşii lor la stăpânirea mărilor, şi-au folosit o parte din portul vechiu, înjghebând o schele nouă.
Cu această viaţă şi activitate proaspătă, sătucul turcesc Kiustenge, începe a prinde la faţă şi a înflori. Influenţa engleză însă, s'a întrerupt curând, căci după războiul dela 1877, Dobrogea se reîncorporează la patria mumă şi Kiustenge redevine  iar Constanţa romană, intrând astfel pe mâni iubitoare de mamă, care-şi regăseşte copilul cel perdut.

            Lucrările Începute de Engleji în port şi pe dru­mul Cernavoda-Constanţa, au fost răscumpărate cu dărnicie de Statul român şi de-atunci încoace, Constanta s'a prefăcut şi înflorit ca prin farmec, răscumpărând astfel vremea de adormire şi umilinţă.
A fost pesemne dat ca opera de ocrotire şi pro­gres, întemeiată de romani în Scytia, s'o reia cu vrednicie şi avânt urmaşii acestora, ca un patrimoniu cuvenit, pentru jertfele făcute aici.
Din interesul pe care l-a stârnit în toate timpu­rile coltul acesta de pământ, se vede că Constanta e menită să îndepliniască un rol mare în viata tânărului nostru Stat. Oraşul a progresat în ulti­mul timp surprinzător, şi lucrările care s'au rea­lizat de Români la mare, pare că se ridică din întunericul vremii, ca dintr'un basm fantastic.


         Timpurile sunt precum cărămizile... Construim din ele ceea ce știm despre noi. La vremea lui Ion Adam cunoașterea Dobrogei și a Constanței era în zona de incipiență. Descoperirile de profunzime aveau să apară ceva mai târziu... În cele ce vor urma vom găsi Constanța anului 1908 descoperită prin trăirea celui ce a fost scriitorul Ion Adam.

miercuri, 14 martie 2018

TIMPUL LEGENDELOR - Reconstituire - Ion Adam

CONSTANȚA PITOREASCĂ CU ÎMPREJURIMILE EI (1908)

Călăuză descriptivă (RE)ilustrată


moto: Închinăciune timpurilor trecute
Pentru cei ce doresc să parcurgă fluent textul original vă punem la dispoziție conținutul acestuia:

O vorbă înainte

Constanta şi cu ea toată Dobrogea, ajung tot mai scumpe pentru noi.
Aici sunt urme sfinte şi amintiri glorioase.
Dobrogea este copilul cel regăsit al ţărei ro­mâneşti. Coprinsurile ei ne sunt evocatoare prin trecut şi scumpe prin jertfa din zilele noastre.
In privinţa Constanței, i se poate vedea uşor însemnătatea : E primul nostru port maritim, oraş industrial şi staţiune balneară — climate­rică marină
Toate aceste manifestaţiuni de viată, sunt prinse in cadrul măreţ al ruinilor, rămase pe urma stăpânirei strămoşilor noştri. Patrimoniul acesta sfânt, este o chezăşie de drept pentru noi şi un îndemn la muncă şi încredere, pentru ca să ri­dicăm moştenirea aceasta desgropată, la trăinicia şi înflorirea de altă dată.
Constanta şi Dobrogea trebuesc cunoscute.
Pentru orientarea vizitatorilor şi pregătirea cititorilor de mai pe departe, am alcătuit călăuza care urmează: — E o înbinare de privelişti dela mare, cu uşoare schiţări din trecut, — prinse toate în extazuri şi tresăriri trecătoare.
N'am uitat de asemenea nici acele câteva loca­lităţi însemnate de-afară, care au mai mare in­teres pentru escursionişti.
Am scris cartea aceasta, mai întâi pentru ca să-mi plătesc o datorie modestă către Primăria de Constanta, — dar mai ales, am scris'o, dintr'un sentiment de recunoştinţă şi premărire, față de natura cea frumoasă, care m'a înconjurat prie­teneşte şi m'a înnălţat în cei câțiva ani cât am trăit acolo, făcându-mâ să uit şi să ert celelalte amărăciuni ale vieței...
Ioan Adam.


I.

TIMPUL LEGENDELOR

Origina oraşului Tomis, — Constanța de azi, — s'amestecă în trecut, până în misterele legen­delor din antichitatea greacă. Oraşul acesta mitic, a luat astfel parte la viata fantastică a eroilor şi zeilor, pe vremea când poezia îmbrăca în minuni faptele oamenilor.
Poveştile antice spun că eroul Iasone, s'a dus cu argonautii lui, până în tara Colchilor, la regele Aetes, ca să-i ceară lâna de aur a berbecului sa­crificat acolo de Phryxus.
Regele bănuelnic şi temător, cu toată puterea lui de stăpân peste o ţară, nu ştia cum să se scape de oaspeţii aceştia nepoftiţi. El auzise de isprăvile lui Iasone şi de vitejia argonauţilor şi atunci ca să-i piardă, i-a pus la nişte încercări grele, făgăduindu-le că numai aşa le va da comoara cea căutată.
Lâna de aur era la loc bun, căci era păzită de un balaur amarnic şi Iasone ştia că numai cu binele ar fi putut'o luâ, de aceea s'a supus în­cercărilor.
Aetes a pus pe Iasone să-i are un câmp, cu doi tauri care aveau picioarele de aramă şi suflau pe nări flăcări de foc, după care să samene apoi acolo dinţi de balaur.
Încercarea era în adevăr periculoasă.
În vremea aceasta însă, Medeea, fiica regelui Aetes, se îndrăgosteşte de falnicul erou grec şi văzând că tatăl său vrea să-i piardă alesul, se hotăreşte să-l scape ea din primejdie. Medeea pe lângă că era fiică de rege şi fată frumoasă, mai ştia şi fermece şi făcea vrăjitorii. Ea intră în în­ţelegere cu fratele ei mai mic Absyrthe, ca s'o ajute să scape pe Iasone din pericol. Chiar în noaptea aceea au eşit amândoi din palat şi s au dus la erou, căruia Medeea i-a dat un amestec fermecat, cu care să se ungă înainte de luptă, ca să-l fe­rească de arsurile flăcărilor suflate de tauri.

Iasone numai de foc s'ar fi putut teme, — căci în potriva focului nu poate lupta nici ferul,—dar de sălbătăcia tauriloi, nu se îngrijia cu braţele lui vânjoase.
Fata vrăjitoare îi venise ca o trimisă a zeilor. A doua zi eroul se scoală înviorat şi voinic şi după ce se pregăteşte de luptă cu farmecile Medeei, se duce la grajdul taurilor năzdrăvani. Când s'au des­chis porţile, bestiile grozave, au năpădit afară ca o sbucnire de vâlvătăi înăbuşite, suflând într'una pe nări vârtejuri de foc. Jasone mândru şi puternic, învăluit un moment de flăcări ca un brad aprins, se încordează hotărât şi apucând taurii de coarne, îi plecă cu nările în pământ. Bestiile suflă şi gâfâie înlănţuite, gemând sub pumnii eroului, ca sub o stâncă prăvălită.
Jasone a silit taurii cei amarnici să are câmpul cerut, în spaima şi mirarea regelui Aetes şi al Colchilor strânşi împrejur. Tot prin farmecile Me­deei, — dinţii de balaur semănaţi de Jasone pe câmpul arat, în loc să rodiască balauri ameninţă­tori, a odrăslit fraţi învrăjmăşiţi, cari se sfâşiau în de ei, de cum răsăriau din pământ, în loc de a se aruncă asupra eroului duşmănit
Cu toate aceste isbânde, Aetes tot n'a vrut să dea argonautilor lâna de aur.
Medeea, fata vrăjitoare, — cea fermecată acum de Jasone, uită de tată, de ţara ei şi adormind cu descântece balaurul păzitor, lăsă pe Jasone să-l omoare şi să-i ia lâna de aur. Eroul stăpân pe comoara cea căutată, ia cu el pe Medeea şi pe fratele ei Absyrthe şi fug împreună cu ceilalţi to­varăşi pe corabia «Argos». Ca să-şi piardă urma, de frica regelui o apucă pe un drum nou, tra­versând marea către miază-noapte, în spre gurile Istrului.
Regele Aetes, când înţelege trădarea Medeei şi vede hoţia oaspeţilor, se avâtntă pe urma fugari­lor, Împreună c'o ceata de marinari colcheeni.
In străbaterea Pontului, duşmanii dela un timp mai-mai să se ajungă, căci dacă «Argos» sbura printre valuri, mânia lui Aetes era deajuns ca să facă pe colchii lui, să vâsliască şi mai iute.
Medeea văzând pericolul care se ţinea răsbunător de urma lor şi ştiind că nimic n'ar putea opri în drum pe tatăl său, se gândeşte la o crimă stranie, pe care numai iubirea o poate face şi erta. Ea îndeamnă atunci pe Jasone, ca să tae în bucăţi pe Absyrthe şi să-i împrăştie membrele desprinsăe, pe ţărmul mărei de-acolo. Eroul înde­plinind grozava însărcinare, a atârnat capul şi mânile copilului de colţurile unei stânci dela mal
Priviliştea aceasta negândită, a oprit pe Aetes din goana lui şi-a dat răgaz fugarilor să se de­părteze. Regele îndurerat, a strâns bucăţile îm­prăştiate ale lui Absyrte şi plângându-şi amar soarta blestemată şi-a îngropat odrasla ucisă acolo pe malul mărei.
Colchii cari însoţise în goană, pe regele Aetes, au colonizat pe colţul aceia de mal şi au fondat oraşul Tomis, al cărui nume e tras din vorba gre­cească Tεμυω — a îmbucătăţi, — adică locul unde s'a îmbucătăţit trupul nenorocitului fiu de rege. Slugile acestea credincioase, au înălţat pentru po­menire, deasupra mormântului lui Absyrthe, mo­vila cea mare dela marginea de sus a Constanţei, pe care Turcii au numit-o Avratük-tepe, iar ro­manii Ponticum, Ovidiu pomeneşte şi el de această legendă: «Inde Tomis dictus locus hic, quia fertur in ilio membra soror fratris consecuisse sui» (Acest loc a fost numit apoi Tomis, fiindcă acolo se zice că, o soră a tăiat membrele fratelui său.)

O altă legendă atribue fondarea oraşului Tomis, unui erou închipuit care s'ar fi numit Tomos şi pentru pomenirea căruia s'au bătut şi monede, cu inscripțiunea:         
TOMOS KTISTIS
adică Tomos ctitorul, fondatorul oraşului.
N'avem şi noi pentru Bucureşti, legenda lui Bucur? Totuşi numele de Tomis, ascunde in etimologia lui şi origina oraşului:

In vremile primelor dibuiri de navigaţiune, corăbierii nu poposiau şi nu fondau colonii, decât pe ţărmurile smâcinate şi rupte de golfuri natu­rale, ocrotite, — căci pe atunci nu se puteau face lucrări de apărare, care să învingă natura.
S'o fi întâmplat ca navigatorii primitivi, plecaţi din Milet şi de pe aiurea, să dea peste malul îmbucăţățit şi primitor dela noi şi să fondeze o co­lonie comercială, care a devenit cu timpul înflo­ritorul Tomis, adică cel pus pe-un mal îmbucătăţit. (tεμυω).
Constanţa noastră de azi, cu trecutul îndepărtat al Tomisului, ale cărui legende le-a moştenit, ne leagă de amintirea uriaşă a lui Homer, readucând între noi poezia timpurilor primitive, când geniul şi gloria se împârţia de către zei, între eroi şi rapsozi...
Totuşi timpul legendelor eroice n'a trecut cu totul, căci intrarea românilor din zilele noastre în vechea lor stăpânire, ia şi ea proporţiunile unei legende miraculoase.
Portul şi oraşul, cu ajutorul podului de peste Du­năre, s'au deschis deodată ca intr'o feerie visată şi ceea ce s'ar fi părut mai înainte un basm născocit, străluceşte azi într'o desăvârşită realitate, ca o po­doabă neîntrecută, prinsă pentru veşnicie, în cadrul de piatră al zăgazurilor dela mare.
Amintirea uriaşă a lui Homer, cu toată lumea eroilor şi legendelor dela început, nu s'ar găsi străine şi strâmtorate, în înconjurul măreţ, îndeplinit de Români la Constanţa.
Toată poezia însă îşi are şi adâncul ei, Jasone, pentru ca să cucerească lâna de aur a berbecului mitic, — care simbolizează tendinţile primitive de extindere şi cucerire economică ale grecilor, — a călcat peste toate greutăţile, scumpind jertfa lui, cu preţul unei iubiri şi cu sângele unui frate nevi­novat
Simbolul e îngrozitor, criminal, dar cadrează voinţa şi instinctul de viaţă a celor cari înving.

Jasone a cucerit lâna de aur pentru el şi pentru gloria şi mândria neamului helen. În cuceri­rea noastră nouă, prin care am smuls valurilor mărei şi împrejurărilor, o comoară tot aşa de scumpă, — cu jertfe de sânge frăţesc şi sforţări de eroi, — nu trebue să uităm că simbolul e al nostru şi pentru noi, ca să nu se zică că Jasone cel nou, după ce-a cucerit ca un erou lâna de aur, a aruncat-o neştiutor pe umerii unui trecător străin.